Algemene Voorwaarden

Artikel 1 - toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden

 
1.1
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle activiteiten en aanbod van HGB-Trading, handelend onder de handelsnaam HGB-Trading. HGB-Trading is gevestigd aan de Flevoland 28 1948 RH Beverwijk.
 
1.2
Naast deze algemene voorwaarden kunnen, indien nadrukkelijk aangegeven, aanvullende voorwaarden van toepassing zijn op een bepaald type product c.q. transactie. Mochten er verschillen bestaan tussen de aanvullende voorwaarden en de algemene voorwaarden, dan gelden in beginsel de bepalingen uit de aanvullende voorwaarden boven de algemene voorwaarden, tenzij anders bepaald.
 
1.3
Van de algemene voorwaarden kan alleen worden afgeweken nadat hiertoe een schriftelijk verzoek is ingediend en een schriftelijke bevestiging van HGB-Trading is ontvangen. In dit geval blijven de overige bepalingen van de algemene voorwaarden onverkort van kracht.
 
1.4
Onder afnemer wordt verstaan: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon, dan wel zijn rechtsopvolger(s), die met HGB-Trading in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.
 
1.5
Door het gebruik van de internetsites van HGB-Trading en/of het plaatsen van een order aanvaardt de afnemer deze algemene voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsites.
 
1.6
Algemene voorwaarden die de afnemer hanteert zijn niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door HGB-Trading is ingestemd. Ingeval de afnemer eenmaal op basis van deze algemene voorwaarden een contract met HGB-Trading heeft gesloten wordt ervan uitgegaan dat deze algemene voorwaarden stilzwijgend tevens van toepassing zijn op eventuele daarop volgende orders cq. af te sluiten overeenkomsten, welke mondeling, schriftelijk, per fax of per e-mail worden doorgegeven.
 
1.7
HGB-Trading behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.
 
1.8
De internetsites van HGB-Trading richten zich hoofdzakelijk op de Nederlandse markt. Afnemers uit cq. residerend in andere landen kunnen contact met ons opnemen voor specifieke betaal- en bezorgvoorwaarden.
 
1.9
HGB-Trading is bevoegd om derden in te schakelen bij de uitvoering van een overeenkomst met de afnemer.
 
Artikel 2 - offerte - aanbieding en totstandkoming van de overeenkomst
 
2.1
Aanbiedingen of prijsopgaven dienen worden aangemerkt als een uitnodiging aan afnemers tot het doen van een aankoop. HGB-Trading is op geen enkele wijze hieraan gebonden, tenzij dit schriftelijk en ondubbelzinnig is vastgelegd. Als de afnemer gebruik wil maken van de uitnodiging tot het doen van een aankoop dan leidt dit enkel tot de totstandkoming van een overeenkomst als aan het overige bepaalde in dit artikel is voldaan.
 
2.2
Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.
 
2.3
Een op naam gestelde offerte heeft een geldigheidsduur van twee weken, tenzij een andere termijn in de offerte staat vermeld.
 
2.4
Een aankoop van de afnemer zoals genoemd in artikel 2.1 wordt geacht te zijn gedaan in een van de volgende omstandigheden:

de potentiële afnemer heeft de gegevens ingevoerd op het daartoe bestemde invulscherm van de internetsite en het ingevulde orderformulier is elektronisch aan HGB-Trading verzonden en is door HGB-Trading ontvangen.

de potentiële afnemer heeft uitdrukkelijk telefonisch te kennen gegeven een bepaald product en/of een bepaalde dienst te willen kopen dan wel te ontvangen.

de potentiële afnemer heeft tijdens zijn bezoek aan HGB-Trading  gevestigd aan de Flevoland 28 1948 RH Beverwijk uitdrukkelijk te kennen gegeven een bepaald product en/of een bepaalde dienst te willen kopen dan wel te ontvangen.

HGB-Trading heeft een op naam gestelde offerte / aanbieding uitgebracht welke door de afnemer is bevestigd of ondertekend en door HGB-Trading retour is ontvangen.
 
2.5
Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de afnemer is overhandigd dan wel, in het geval het aanbod via de internetsite is gedaan, per e-mail is verzonden naar het door afnemer opgegeven e-mailadres. HGB-Trading heeft het recht zonder opgave van redenen een overeenkomst te herroepen of uitsluitend aan te gaan onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling. In dat geval zal HGB-Trading afnemer dit binnen tien dagen na de ontvangt van de order mededelen.
 
2.6
De afnemer en HGB-Trading komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de voorwaarden in Artikel 2.4 en 2.5 is voldaan. Met name ook het
ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van gelden, voor zover de wet dat toelaat, hierbij als een vermoeden van bewijs.
 
2.7
Informatie, afbeeldingen, mondelinge mededelingen, opgaven betreffende functionaliteiten, prijzen, gewichten, afmetingen, kleuren, etc. met betrekking tot alle producten en aanbiedingen die telefonisch, via e-mail of via internet worden verstrekt worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. HGB-Trading garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.
 
Artikel 3 - prijzen
 
3.1
Alle prijzen op de internetsites van HGB-Trading zijn uitgedrukt in euro's, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent, en zijn inclusief BTW (tenzij anders vermeld) en exclusief verzendkosten.
 
3.2
Speciale aanbiedingen en afwijkende tarieven zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt.
 
3.3
De afnemer is de prijs verschuldigd die HGB-Trading in haar orderbevestiging conform artikel 2.5 van de algemene voorwaarden aan afnemer heeft meegedeeld. Kennelijke fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door HGB-Trading BV worden gecorrigeerd.
 
3.4
Als de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de order en de uitvoering daarvan, dan kan de afnemer de order annuleren dan wel de overkomst ontbinden binnen tien dagen na mededeling van de prijsverhoging door HGB-Trading.
 
3.5
Bezorgkosten maken geen deel uit van de productprijzen maar worden apart berekend. Voor bezorging buiten Nederland gelden speciale tarieven. Ten aanzien van bepaalde betaalmethoden gelden nadere voorwaarden met betrekking tot de bezorgmethode en de daaraan verbonden kosten. Dit wordt duidelijk aan de afnemer medegedeeld.
 
Artikel 4 - betaling
 
4.1
Het eigendomsrecht van de bestelde producten berust bij HGB-Trading totdat de volledige betaling heeft plaatsgevonden en door HGB-Trading is ontvangen, inbegrepen de vergoeding van alle kosten en rente, ook van eerdere en latere leveringen en verrichte diensten, alsmede schadevorderingen wegens tekortschieten in de nakoming. Pas dan gaat het eigendomsrecht over naar de afnemer.
 
4.2
Bij orders via de internetsite kan op de volgende manieren worden betaald:

vooruitbetaling

Betaling via ideal

betaling via PIN indien de order wordt afgehaald

contante betaling indien de order wordt afgehaald

afterpay, voor levering/ betaalvoorwaarden afterpay zie punt 13.1
 
4.3
Remboursbetaling: NVT.
 
4.4
HGB-Trading behoudt zich het recht voor bestelde zaken in deelzendingen te leveren en te factureren.
 
4.5
Bij overschrijding van de betalingstermijn is de afnemer, ook zonder een daartoe strekkende ingebrekestelling, vanaf de vervaldatum een vertragingsrente verschuldigd die gelijk is aan de wettelijke rente over het door hem verschuldigde bedrag.
 
4.6
In het geval door HGB-Trading een betalingstermijn is afgesproken geldt dat door het enkel verstrijken van deze termijn zonder dat HGB-Trading de betaling heeft ontvangen, de afnemer in verzuim is. Betalingstermijnen kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen onder alsdan te stellen en overeen te komen voorwaarden.
 
4.7
HGB-Trading behoudt zich het recht voor om de vordering uit te besteden aan een gerechtsdeurwaarders- of incassobureau.
 
4.8
In geval van niet-tijdige betaling is HGB-Trading bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de afnemer de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, met inbegrip van betaling van verschuldigde rente en kosten. Indien er geen betaling wordt ontvangen, wordt er 21 dagen na factuurdatum een herinnering verzonden met een verzoek tot betaling binnen 7 dagen. Wordt aan dit verzoek niet voldaan, dan worden 12,50 administratiekosten in rekening gebracht in aanvulling op het reeds openstaande factuurbedrag. Ook wordt een aanmaning verzonden, met een hernieuwd verzoek tot betaling binnen 7 dagen. Wordt ook aan dit verzoek niet voldaan, dan worden  25,00 administratiekosten in rekening gebracht in aanvulling op het reeds openstaande factuurbedrag en de eerdere administratiekosten. Ook wordt een ingebrekestelling naar u verzonden met een laatste verzoek tot betaling binnen 5 dagen. Betaalt u niet, dan wordt de volledige vordering inclusief administratiekosten en wettelijke rente uit handen gegeven aan een deurwaarder cq. incassobureau.
 
4.9
Bij uitstaan van onze overeenkomst ter zake van enige overeenkomst langer dan 14 dagen, en in ieder geval van wanprestatie jegens HGB-Trading door de client gepleegd, is HGB-Trading gerechtigd van de client alle kosten  zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke te vorderen die door HGB-Trading ter inning van deze vordering worden gemaakt, daarbij inbegrepen de kosten die liquidatie door de rechter overtreffen. Buitengerechtelijke kosten zijn door de client verschuldigd in ieder geval, waarin HGB-Trading zich voor invordering van de hulp van derden heeft verzekerd. Deze buitengerechtelijke kosten worden geacht te zijn vastgesteld op tenminste 15% van de hoofdsom met een minimum van € 50,00 zonder dat HGB-Trading gehouden is aan te tonen, dat zij ook in deze kosten is vervallen. Onder deze buitengerechtelijke kosten worden begrepen alle kosten die derden ons ter zake van invordering in rekening brengen. Indien HGB-Trading genoodzaakt is het faillissement van de client aan te vragen, dan zijn behalve hoofdsom en rente, tevens alle kosten ter zake van een faillissementsaanvraag, ook die ter zake van de rechtsbijstand, ongeacht deze het gebruikelijke procureurstarief te boven gaan, verschuldigd, zulks tot volledige vergoeding van geleden schade, winstderving, kosten en interest.
 
Artikel 5 - levering en leveringstermijn
 
5.1
Na het plaatsen van een order via HGB-Trading ontvangt de afnemer binnen 24 uur een orderbevestiging via e-mail met daarin een overzicht van de relevante afnemer - en ordergegevens, inclusief de bestelde producten, prijzen, het afleveradres, de geselecteerde levermethode en verzendkosten.
 
5.2
Orders worden zo snel mogelijk afgeleverd. HGB-Trading streeft ernaar om orders waarvan de betaling op een werkdag voor 11.00 uur is ontvangen indien voorradig dezelfde dag te verzenden. Indien HGB-Trading met de afnemer vooruitlevering is overeengekomen streeft HGB-Trading ernaar om orders geplaatst op een werkdag voor 11.00 uur dezelfde dag te verzenden. Genoemde levertijd staat vermeld bij de producten geldt slechts als indicatie, derhalve kunnen hieraan geen rechten ontleend worden. HGB-Trading kan nadere informatie omtrent levertijden vermelden op de internetsite of op andere wijze schriftelijk kenbaar maken. Dergelijke informatie heeft slechts een indicatief karakter.
 
5.3
Als een product dat tijdelijk niet op voorraad is door een afnemer wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer leverbaar is. Het is mogelijk dat producten, die op een van de internetsites van HGB-Trading als leverbaar cq. voorradig staan aangeduid, toch niet leverbaar cq. voorradig zijn. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. HGB-Trading streeft ernaar om vertragingen in de levertermijn binnen een werkdag telefonisch of per email aan de afnemer te melden.
 
5.4
Leveringen vinden plaats op het door de afnemer tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven lever adres. Indien beschikbaar ontvangt u na verzending per e--mail de TPG track tracé code van de levering.
5.5
Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd gaat het risico waar het deze producten betreft, over op de afnemer. HGB-Trading aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade of verlies van producten tijdens het verzendproces.
 
5.6
Overschrijding van een levertijd kan nimmer leiden tot schadevergoeding jegens HGB-Trading.
 
5.7
Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.
 
Artikel 6 - ruilen en retourneren van gekochte producten
 
6.1
De afnemer kan een artikel tot uiterlijk 14 werkdagen na levering (de officiële zichttermijn conform de Wet Kopen op Afstand) zonder opgaaf van reden retourneren. Een artikel kan alleen ongebruikt, onbeschadigd en in de originele, complete verpakking, inclusief alle meegezonden documentatie en garantiebewijzen worden geretourneerd. Het aankoopbedrag (= het orderbedrag exclusief eventueel berekende verzendkosten) zal worden terugbetaald. Eventuele retour zendkosten die de afnemer maakt komen voor eigen rekening van de afnemer. Een richtlijn voor de afhandeling van retouren kan worden gedownload op de klantenservicepagina's van de internetsites.
 
6.2.
De afnemer kan een artikel dat defect is ontvangen uiterlijk binnen 8 werkdagen na levering retourneren of ruilen. Ingeval van retourneren zal het aankoopbedrag (= het orderbedrag exclusief eventueel berekende verzendkosten) aan de afnemer worden terugbetaald. Ingeval van ruilen zal het aankoopbedrag (= het orderbedrag exclusief eventueel berekende verzendkosten) van de originele aankoop met die van de ruilaankoop worden verrekend. Eventuele retour zendkosten die de afnemer hierdoor maakt komen voor eigen rekening van de afnemer.
 
6.3
Terugbetaling in geval van retournering vindt plaats binnen veertien werkdagen na ontvangst van het geretourneerde artikel.
 
6.4
De volgende producten kunnen niet worden geretourneerd:

producten die na opdracht speciaal van klant zijn geproduceerd.
 
6.5
Retourneren en ruilen is uitsluitend mogelijk onder overlegging van de originele factuur.
 
6.6
Eventuele kosten die HGB-Trading BV maakt doordat de afnemer goederen ongefrankeerd, onzorgvuldig verpakt of fout geadresseerd naar HGB-Trading verstuurt zullen op de afnemer worden verhaald.
 
Artikel 7 - garantie- en aansprakelijkheidsbepalingen
 
7.1
Voor de door HGB-Trading geleverde producten geldt uitsluitend de garantie, zoals deze door de fabrikant van het desbetreffende product wordt vastgesteld. HGB-Trading vervult gedurende deze garantieperiode uitsluitend een loketfunctie. Een richtlijn voor de afhandeling van retouren kan worden gedownload op de klantenservicepagina's van de internetsites.
 
7.2
Indien een product binnen de garantietermijn defect raakt heeft u recht op een vervangend of gerepareerd product, Afnemer dient te allen tijde eerst contact met HGB-Trading op te nemen om het defect te verifiëren, alvorens het product te retourneren. Mocht het product niet meer geleverd kunnen worden, zal HGB-Trading afnemer een alternatief product met dezelfde functionaliteit aanbieden. De retour zendkosten van het defecte product komen voor rekening van de afnemer.
 
7.3
HGB-Trading is nooit verplicht tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de afnemer of anderen. HGB-Trading is nooit aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.
 
7.4
Indien HGB-Trading, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.
 
7.5
Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie indien de slijtage als normaal kan worden beschouwd, en verder in de volgende gevallen:

indien het serienummer van het product niet overeenkomt met het door HGB-Trading geregistreerde serienummer dan wel is verwijderd, gewijzigd of onleesbaar is gemaakt

indien de originele factuur niet kan worden overgelegd, is gewijzigd of onleesbaar is gemaakt

indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder reparaties die niet door cq. met toestemming van HGB-Trading of de fabrikant zijn verricht

indien de fouten zijn opgetreden als gevolg van blikseminslag, brandschade door het niet goed onderhouden van het rookkanaal of waterschade

indien de gebreken het gevolg zijn van onzorgvuldig of ondeskundig gebruik een niet met de bestemming corresponderend gebruik

indien beschadiging is ontstaan door opzet, verwaarlozing, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud
 
7.6
De afnemer is gehouden HGB-Trading te vrijwaren van enige aanspraak die derden in verband met de uitvoering van de overeenkomst tegen HGB-Trading BV zouden kunnen doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de afnemer dienen te komen.
 
7.7
Het is mogelijk dat HGB-Trading op haar internetsite links opneemt naar andere internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. HGB-Trading is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsites waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.
 
Artikel 8 - overmacht
 
8.1
In geval van overmacht is HGB-Trading niet gehouden haar verplichtingen jegens de afnemer na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht. Indien de periode van opschorting langer duurt dan dertig dagen zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding ontstaat.
 
8.2
Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de afnemer geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer:

stakingen

brand

bedrijfsstoringen

energiestoringen

storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen

het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite

transportmoeilijkheden of -belemmeringen van elke aard, waardoor het vervoer naar HGB-Trading toe of van HGB-Trading naar de afnemer wordt gehinderd of belemmerd

het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning
 
Artikel 9 - intellectuele eigendomsrechten
 
9.1
De afnemer erkent uitdrukkelijk dat alle intellectuele eigendomsrechten van weergegeven informatie, afbeeldingen, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of internetsite berusten bij HGB-Trading, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.
 
9.2
Onder intellectuele eigendomsrechten wordt verstaan: octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms-)rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële knowhow, methoden en concepten.
 
9.3
Het is de afnemer verboden gebruik te maken van cq. wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals bijvoorbeeld verveelvoudiging, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van HGB-Trading, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om prive-gebruik in relatie tot het product zelf.
 
Artikel 10 - registratie en gebruik van persoonsgegevens
 
10.1
HGB-Trading zal de gegevens van de afnemer uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy-beleid. De afnemer gegevens zullen alleen gebruikt worden voor het tot stand laten komen van een overeenkomst en zullen onder geen beding aan derden verstrekt worden.
 
10.2
De afnemer kan de aan HGB-Trading verstrekte gegevens te allen tijde opvragen, wijzigen en/of inzien.
 
10.3
De registratie van de persoonsgegevens is niet beveiligd door versleuteling van de gegevens middels encryptie met SSL.
 
10.4
HGB-Trading neemt de van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht.
 
Artikel 11 - toepasselijk recht en bevoegde rechter
 
11.1
Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 
11.2
Alhoewel HGB-Trading zich in principe richt op de Nederlandse markt worden de bepalingen van het Weens Koopverdrag, voor zover van toepassing, uitdrukkelijk uitgesloten.
 
11.3
Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit aanbiedingen van HGB-Trading of overeenkomsten gesloten met HGB-Trading worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Haarlem, tenzij de wet uitdrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst.
 
Artikel 12 - overige bepalingen
 
12.1
HGB-Trading is gevestigd aan de Flevoland 28 1948 RH te Beverwijk en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nr. 59690267.Het Btw-identificatienummer is NL 853606018B01. Gelieve alle correspondentie aangaande een overeenkomst of deze algemene voorwaarden te zenden aan HGB-Trading, Flevoland 28 1948 RH Beverwijk, of naar het e-mailadres zoals zoals vermeld bij de contactgegevens op de betreffende internetsite.
 
12.2
HGB-Trading is tevens telefonisch bereikbaar op werkdagen van 13.00 tot 17.00 uur op nummer 085-0495176
 
12.3
HGB-Trading streeft ernaar om de door haar ontvangen e-mails binnen een werkdag te beantwoorden.
 
Artikel 13 - Acceptatie en betalingsvoorwaarden AfterPay
 
13.1
Indien u heeft gekozen voor de AfterPay betaalmethode, gaat u automatisch akkoord met de  betalingsvoorwaarden van AfterPay.
Algemene voorwaarden, versienummer 2.0- dd. 1 april 2012